Expertise

Installatieadvies

'Onze toegevoegde waarde bij nieuwbouw en renovatie'
Onze expertise is breed, van klimaatbeheersing, bouwfysica, meet- en regeltechniek en elektrotechniek tot sanitaire techniek en transporttechniek. Bovendien gaat onze dienstverlening verder. Wij voeren energiestudies uit en adviseren u over de efficiency van het totaal aan installaties. Denk daarbij aan het beperken van servicekosten, besparing van energie en water.

Onze toegevoegde waarde is dat we het oorspronkelijke idee helder krijgen en vervolgens kiezen voor de optimale techniek. Deze doelmatige aanpak trekt opdrachtgevers aan met uitdagende en complexe projecten in de utiliteits- en woningbouw, gezondheidszorg en industrie.

Advies
In alle fases van het ontwikkelproces komt onze expertise van pas. Van de initiatieffase tot en met de realisatiefase. 

Initiatieffase 
In de initiatieffase beoordelen wij de technische-, economische-, en financiële haalbaarheid. Maar ook stellen wij het tijdschema op en maken de begroting samen met de basis voor het project: het Programma van Eisen. 

Ontwerpfase 
Deze fase kan op verschillende wijze worden ingevuld omdat wij van mening zijn dat het niet altijd nodig is een bestek te maken. Samen met de opdrachtgever wordt aan de hand van de wensen en de situatie de fase ingevuld. Dit kan variëren van het maken van een werkomschrijving, het ontwerp nader uitwerken in een bouwteamconstructie of toch het maken van een bestek om het werk aan te besteden. 

In deze fase worden de installatiekosten beheerst als een continu proces. De fase heeft als resultaat een "to-the-point" installatieomschrijving van een ontwerp dat past binnen het installatiebudget, voldoet aan wettelijke randvoorwaarden en aan de randvoorwaarden van betrokkenen zoals investeerders en gebruikers. Daar zorgen wij voor! 

Realisatiefase 
Tot slot voorziet onze expertise in de realisatiefase in een optimale uitvoering en een bewaking van het 
budget, de tijdsplanning en de procedures. Onze inzet kan variëren van een uitvoeringsbegeleiding of directievoering die in wordt afgesloten met een oplevering. 

Ga direct naar de case study
Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg

Focus Beroepsacademie

Lyceum Schravenlant

VMBO Hengelo

 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Ventilatie en het coronavirus

Ventilatie op scholen en gymzalen in het kader van het coronavirus en de gestelde richtlijnen vanuit de overheid

Wij krijgen veel vragen over ventilatiesystemen in schoolgebouwen en sportzalen in relatie tot de verspreiding van het coronavirus. Vintis volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en internationale (wetenschappelijke) adviesdocumenten. Een samenvatting van de aanbevelingen van het RIVM en de maatregelen afkomstig van REHVA COVID-19 guidance document, April 15, 2021 (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) delen wij hieronder. Neem contact met ons op voor vragen aangaande ventilatie.

We geven een overzicht van de aanbevelingen op basis van de op dit moment beschikbare informatie dd. 14 februari 2022. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het kabinet stelt in totaal € 360 miljoen beschikbaar
200 miljoen is reeds beschikbaar via de SUViS regeling, de overige 160 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. De regeling is voor scholen en gemeenten om de ventilatie van schoolgebouwen te verbeteren. Ventilatie is een standaard- en verplicht onderdeel van de regeling. Elk lokaal moet een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed.  Energiebeheersystemen, isolatie, binnenklimaat en duurzaamheid in schoolgebouwen zijn ook onderdeel van deze regeling. ​Lees meer.

Schoolgebouwen
Volgens de huidige RIVM-richtlijnen voldoen scholen welke conform Bouwbesluit 2012 gerealiseerd zijn aan de minimale ventilatie-eisen. Dit betekent dat er voldoende frisse lucht toegevoerd wordt, maar er mogelijk nog extra maatregelen nodig zijn afhankelijk van het type en capaciteit van het aanwezige ventilatiesysteem. Voor scholen gerealiseerd conform een Bouwbesluit voor 2012 gelden de eisen van bestaande bouw. Dit betekent dat voor deze gebouwen per situatie beoordeeld moet worden in hoeverre wordt voldaan aan de richtlijn van het RIVM voor ventilatie. 
Gymzalen
In lijn met het Bouwbesluit, dient continu ventilatie plaats tijdens de gymlessen. De volledige ruimte-inhoud van een gymzaal dient gemiddeld binnen een uur geventileerd te worden.
Na elke gymles dient gedurende 10 tot 15 minuten de lucht ververst te worden door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten; hierdoor wordt een groot deel van de lucht snel ververst. In ieder geval tijdens de pauzes en voor en na schooltijd. Er zijn er mogelijk extra maatregelen nodig afhankelijk van het type en capaciteit van het aanwezige ventilatiesysteem.

Samenvatting Aanbevelingen voor alle ventilatie systemen (school en gymzalen)
 • Zorg dat ventilatievoorzieningen niet stoppen of uitgezet worden. Bij geen bezetting enkel op een lager niveau ventileren.
 • Schakel de ventilatie op maximaal debiet in tenminste 2 uur voor bezetting van het pand, en tot 2 uur na bezetting.
 • Lucht regelmatig 10-15 minuten door ramen/deuren tegenover elkaar open te zetten, ook wanneer mechanische ventilatie aanwezig is.
 • Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen van persoon naar persoon door mobiele airco’s/ ventilatoren.
 • Maximaliseer toevoer van buitenlucht voor recirculatie units, door recirculatie te minimaliseren of schakel recirculatie volledig uit wanneer mogelijk.
 • Schakel centrale recirculatie in luchtbehandelingskasten uit.
 • Stel CO2-sensoren in te waarschuwen bij 800ppm. Bij een overschrijding gedurende 10% van een werkdag dienen er maatregelen genomen te worden voor extra ventilatie middels te openen ramen en deuren of mechanische ventilatie. Zet bij een ppm-waarde van 1200 direct ramen en deuren tegenover elkaar open voor extra ventilatie.
 • Indien er geregeld wordt op basis van CO2-niveau, stel deze dan in op een niveau waardoor de ventilatie altijd blijft draaien op een zo hoog mogelijk debiet.
 • De hoeveelheid ventilatielucht in een gymzaal dient minimaal 40 m3 per uur per leerling te bedragen, met een minimum ventilatievoud van eenmaal de totale ruimte-inhoud per uur of 7 m3/m2/uur.
 • Controleer warmtewielen of platenwisselaars op luchtlekkage; gebruik bij meer dan 5% luchtlekkage de warmteterugwinning niet en schakel een bypass in, of zorg dat de luchtlekkage verkleind wordt door de druk aan beide zijden van de warmtewisselaar aan te passen.
 • Zet toiletventilatie op de hoogste stand 24/7 voor een onderdruk van toiletruimte naar verkeersruimten.

Algemeen advies ventilatie RIVM
 • Het RIVM heeft een algemeen advies opgesteld (LCI-richtlijn COVID-19 RIVM d.d. 11-02-2022) om de kans op verspreiding van coronavirus via ventilatiesystemen te voorkomen.
 • Ventileer minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit die van toepassing zijn op het gebouw en bijbehorende gebruiksfunctie.
 • Dit houdt in dat er in schoolgebouwen gerealiseerd conform bouwbesluit 2012 tenminste 8,5 dm³/sec/persoon geventileerd dient te worden voor onderwijsruimten. Voor onderwijsruimten van panden gerealiseerd op basis van een Bouwbesluit voor 2012 dient er tenminste 3,44 dm³/sec/persoon geventileerd te worden.
 • Lucht regelmatig gedurende 10-15 minuten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
 • Het RIVM is terughoudend in het afraden van recirculatie waarbij de lucht van ruimte naar ruimte gebracht wordt. Wel blijft het van belang ook hier buitenlucht te maximaliseren.
 • Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zonder toevoer van frisse lucht. (Dit betreft niet recirculatie tussen verschillende ruimtes).
 • Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen door mobiele (zwenk)ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimten. Wanneer deze nodig zijn tegen oververhitting, zorg dan dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.
 • Ga van ruimten voorzien van CO2-regeling of ventilatie op timers na of dit systeem voldoende verse lucht levert om te voldoen aan de eisen voor die ruimten. Stel deze systemen in zodat tijdens bezetting maximaal geventileerd wordt.
Advies ventilatie (recirculatie) vanuit REHVA’s COVID-19 Task Force:
Met betrekking tot recirculatie verwijst het RIVM naar een door het REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) gepubliceerd adviesdocument (REHVA COVID-19 guidance document v4.1 d.d. 15-04-2021).

Recirculatie per ruimten
In ruimten waar gebruik wordt gemaakt van recirculatie units is het van belang de buitenlucht toevoer te verhogen tot tenminste bouwbesluit niveau.
Recirculatie units kunnen beschikken over filters, welke vooral voor grotere deeltjes geschikt zijn. Om te voorkomen dat aerosolen, minuscule druppeltjes met het virus, zich hechten aan deze grotere deeltjes en vrijkomen wanneer de ventilatoren gestart worden, wordt geadviseerd de ventilatoren continu te laten draaien.
 • Recirculatie units, koelers en inductie systemen in groepsruimten hebben naast een maximalisatie van buitenluchtventilatie geen aanpassingen nodig.
 • Recirculatie units in eenpersoons kantoren hebben naast maximalisatie van buitenluchtventilatie geen aanpassingen nodig.
 • Recirculatie units in ruimten waar volgens het geldende bouwbesluit geventileerd wordt behoeven geen aanpassingen.
 • Voor recirculatie units als ventilatoren en split units in gemeenschappelijke ruimten welke om (klimaat) technische redenen niet uitgeschakeld of op lagere snelheid gezet kunnen worden, wordt aangeraden deze continu in bedrijf te houden zodat de ventilatoren nooit stil vallen waardoor deeltjes zich kunnen ophopen. Tijdens bezetting uren de ramen gedeeltelijk openen (indien mogelijk) om het niveau van de ventilatie te verhogen.
Centrale recirculatie
Het gebruik van recirculatiesecties in luchtbehandeling kasten wordt afgeraden om te voorkomen dat virusdeeltjes terug het gebouw worden ingeblazen.
Dit geldt tevens voor recirculatiesecties voorzien van filters voor de retourlucht. Deze filters zijn onvoldoende geschikt om aerosolen te filteren, waar HEPA filters wel geschikt zijn aerosolen te filteren.

Toiletventilatie
Houd ventilatie op toiletten ook 24/7 aan. Vraag gebruikers om het deksel van toiletten te sluiten alvorens door te spoelen zodat er minder kans is dat aerosolen in het ventilatiesysteem komen.
Aangeraden wordt geen ramen in toiletten te openen zodat de richting van de ventilatiestroom niet gewijzigd wordt.

Warmteterugwinning
Voor warmteterugwinningssystemen waarbij de toe- en afvoer lucht gescheiden zijn hoeven geen aanpassingen gemaakt te worden. In het geval van een warmtewiel of platenwisselaar dient gecontroleerd te worden hoeveel lucht langs de wisselaar lekt. Via deze luchtlekkages zou het virus in de toevoerlucht kunnen komen. Wanneer er meer dan 5% lucht lekt wordt geadviseerd een bypass te gebruiken van de warmteterugwinning of de druk in de secties aan te passen zodat de luchtlekkage minder wordt. Aangezien de mate van luchtlekkage niet afhankelijk is van de rotatiesnelheid van het warmtewiel is het niet nodig de rotor uit te schakelen. Het advies is de WTW-sectie van de luchtbehandelingskast, inclusief interne drukmeter te (laten) inspecteren alvorens deze gebruikt wordt.

Luchtconditionering
Zowel het bevochtigen als het verwarmen/koelen heeft geen significant effect op de verspreiding van coronavirus. In deze systemen hoeven geen aanpassingen gedaan te worden.

Luchtverversing school en gymzaal
Voor luchtverversing moet er geventileerd worden volgens de eisen van het bouwbesluit zoals van toepassing op het pand.
Voor gymzalen kunt u nagaan of onderstaande geldende eisen worden behaald.
 • De toevoer van de verse lucht dient rechtstreeks van buiten te komen.
 • De hoeveelheid ventilatielucht dient minimaal 40 m3 per uur per leerling te bedragen, met een minimum ventilatievoud van eenmaal de totale ruimte-inhoud per uur of 7 m3/m2/uur.
 • Luchtsnelheden ten gevolge van verwarming en ventilatie mogen in de sportruimte niet hoger zijn dan 0,5 m/s tot een hoogte van 3 meter.
 • De ventilatie dient voor elk zaaldeel regelbaar te zijn.
 • De ventilatie dient op mechanische wijze te geschieden.
 • Het geluidsniveau van het ventilatiesysteem dient minder dan 40 dB(A) te zijn.
Bij twijfel of uw school of gymzaal voldoet aan het bouwbesluit dient dit gecontroleerd te worden. Voor informatie en advies kan Vintis u adviseren. Wanneer een pand niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, dan zal de lokale GGD adviseren over passende maatregelen.

Graag zijn wij u adviseur:
Bel of mail onze adviseurs Robert Rodenburg, Frank Kalis: 079- 361 18 43

Bronnen:
Richtlijnen RIVM COVID-19
REHVA COVID-19 guidance_document
Rijkoverheid Landelijk Coordinatieteam ventilatie op scholen

Aanvraag informatie Ventilatie eisen 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Energiemonitoring

Een digitale vinger aan de pols
 
Bij de projecten van Vintis staan duurzaamheid, energiebesparing en minimalisering van exploitatiekosten centraal. Eén van de middelen om deze doelen te bereiken is het toepassen van energiemonitoring. Door middel van speciale softwarepakketten kunnen de technische en energetische prestaties van het gebouw worden ingezien door zowel gebruiker als door een adviserend expert. De pakketten waar we mee werken maken de prestaties van installaties inzichtelijk. Denk hierbij aan elektriciteitsverbruik, maar ook aan prestaties van het ventilatiesysteem, warmteopwekking en tapwatergebruik. Correcte monitoring van deze systemen maakt het mogelijk om slecht functionerende onderdelen van het systeem te identificeren, energie en daarmee geld te besparen en het comfort van het binnenklimaat te vergroten.
 
Deze monitorsystemen zijn aangesloten op het gebouwbeheersysteem(GBS) van het gebouw en verzamelen alle relevante informatie in een database. Met het juiste systeem kunnen complexe problemen worden ontrafeld door het inzichtelijk maken van relaties tussen installatie-onderdelen. Met behulp van het monitoringssysteem kunnen de onderdelen die onderhoud of vervanging behoeven worden geïdentificeerd voordat uitval of verdere schade plaatsvindt. Maar ook kan in één oogopslag de prestatie van het gebouw worden geanalyseerd aan de hand van Key Performance Indicators(KPI’s). Deze KPI’s worden berekend door het systeem en geven de belangrijkste indicaties van de gebouwprestaties op het gebied van energiegebruik en binnenklimaat.

Monitoren en optimaliseren van gebouwprestaties 
Wanneer de schat aan informatie die verzameld wordt door het energiemonitoringssysteem wordt gecombineerd met het oog van een expert, neemt de potentie van een dergelijk systeem enorm toe. Vintis biedt binnen het dienstenpakket het monitoren van de gebouwprestaties. Vintis heeft ruime ervaring met dergelijke systemen en wij schrijven deze ook voor bij onze nieuwbouwprojecten. Bij de nieuwbouw biedt de monitoringssoftware een mogelijkheid om te controleren of er aan de in het ontwerp gestelde prestatie-eisen wordt voldaan. Door slim gebruik te maken van de beschikbare softwarepakketten zijn wij in staat om kinderziektes uit nieuwe installaties te halen, alsmede de efficiëntie van bestaande installaties te verhogen. Vintis biedt deze service voorzien in een regelmatige rapportage met daarin bevindingen en adviezen ten behoeve van het correct gebruik en onderhoud van het installatiesysteem. Door het correct monitoren van de gebouwprestaties kunnen de onderhouds- en exploitatiekosten worden verlaagd.

Voor meer informatie bel of mail Cedric van Wijk of Frank Kalis: 079- 361 18 43

DSC_4802__Groot_.jpg DSC_4792__Groot_.jpg Monitoren en optimaliseren van gebouwprestaties 
Ga naar de energiemonotoring case VMBO Leystede

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Cedric van Wijk

Functie: Projectleider
Email: c.vanwijk@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkunde

BIM

BIM, het werken met een Bouw Informatie Model, is een vast onderdeel geworden in de bouw- en installatiewereld. Ook Vintis werkt hiermee, sinds 2009 zijn wij hier mee bezig. Bekijk onze BIM ontwerpen.

Modelleren
BIM is het proces van het creëren en gebruiken van digitale modellen binnen bouwprojecten. Deze modellen hebben een centrale rol in het ontwerp, de realisatie en het gebruik van gebouwen.
Informatie tussen de verschillende bouwpartners (architect, constructeur, installatieadviseurs enz.) wordt uitgewisseld via een model waarin het gebouw, de constructies en installaties worden gemodelleerd. 
Wij noemen het modelleren omdat het meer behelst dan slechts 3D tekenen. Alle specifieke informatie, zoals productspecificatie maar ook ontwerpvoorwaarden (luchthoeveelheden, maximale kanaalmaten, snelheden van media enz.) worden vastgelegd in het model.
Het modelleren en engineeren wordt dus gelijktijdig uitgevoerd.

Open BIM
Vintis gebruikt de software Autodesk Revit. De informatie met architecten en constructeurs kunnen uitgewisseld worden in de native Revit omgeving, of volgens de IFC-standaard. Wij koppelen ook simulatieprogramma’s (VABI, Sefaira) en specialistische berekeningen aan gebouwmodellen, bijvoorbeeld ventilatie- en lichtberekeningen. Indien het bouwkundig model aan bepaalde criteria voldoet, dan is het ook mogelijk om de technische uitgangspunten en comforteisen van het Technisch Programma van Eisen in het model te integreren. Hiermee worden de uitgangspunten op ruimtelijk niveau vastgezet, en kunnen in de realisatie- en beheerfasen op volledigheid getoetst worden. Daarnaast, kunnen de ventilatie-,  installatieberekeningen, en diverse telstaten voor prijsvormingen ook in het model worden geïntegreerd.

Bekijk onze recente projecten die mede met BIM zijn gerealiseerd Beroepscollega Leystede aan de Boerhaavelaan in Leiden en AICS International School Amsterdam.  

Profijt voor proces
Tijdens het gehele bouwproces - van ontwerp tot beheer - worden de adviezen centraal opgeslagen in één virtueel gebouwmodel. Afstemmingsproblemen en onvolkomenheden worden direct gesignaleerd, waardoor correctie al in een vroeg stadium kan plaatsvinden. BIM voorkomt faalkosten door de volledige controle van het bouwproces. Daarnaast merken wij dat door het 3D modelleren de projectpartners en gebruikers een beter inzicht krijgen in de omvang van de installaties wat uiteindelijk leidt tot een beter ontwerp. 

De toekomst
BIM is voor Vintis de nieuwe realiteit. Vintis heeft zijn eigen visie op de traditionele bouwketen. Waar architecten traditioneel de werktekeningen maken voor de aannemer, worden voor de technische installaties de werktekeningen door de installateur zelf gemaakt. 
Door het modelleren in BIM neemt de nauwkeurigheid zodanig toe dat de stap van bestektekeningen naar werktekeningen klein zodat Vintis ook de werktekeningen kan aanleveren. Een stap verder in de afstemming en efficiëntie.

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

BEM (Building Energy Modeling)

Met Building Energy Modeling (BEM) kan duurzaamheid optimaal worden geïmplementeerd in een gebouwconcept tegen de laagste levendsduurkosten. Bekijk onze BEM studies.

Met BEM of ook Performance Based Design (PBD) kan eenvoudiger aan comfort wensen en aan de energieprestatie worden voldaan. In een korte presentatie kunnen wij laten zien welke meerwaarde wij bieden bij het realiseren van nieuwbouw en renovatie projecten. Onze meerwaarde volgt uit de aanpak en inzet van BEM (Building Energy Modeling). Wij willen graag onze visie hieromtrent en werkwijze nader presteren omdat dit van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de kwalitatief goede en duurzame bouwprojecten.
 
Hoe het nu gaat:
Voorheen, en vandaag de dag nog steeds, worden door architecten gebouwconcepten ontworpen op basis van gevoel en intuitie. Hier komen vaak mooie architectonische ontwerp uit. Maar deze ontwerpen functioneren in de praktijk niet altijd optimaal. Ze voldoen bijvoorbeeld niet aan het verwachte energieverbruik en/of het comfort. Met als gevolg dat de gebruikers klagen. 
 
Dit is hoe wij BEM zien:
Door het vroegtijdig inzetten van BEM in het ontwerpproces (bij de massastudie/ schetsontwerp) brengen wij cijfermatig in kaart hoe het gebouwconcept presteert op de aspecten bouwfysica (=energielasten) en het binnencomfort. Doordat we op basis van een 3D model (inzet van software als sketchup/DDS/Revit) snel varianten van het gebouwconcept kunnen visualiseren en doorrekenen maken we de consequenties van ontwerpkeuzen inzichtelijk en kunnen we sturen om te komen tot een optimaal gebouwconcept. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat we de optimalisatie zoeken in bouwkundige maatregelen voordat we installatietechnisch de prestaties van het bouwkundig ontwerp repareren.
 
De meerwaarde in het bouwproces is: 
 • Eenvoudig voldoen aan aangescherpte EPG eisen met lagere onderhoudskosten.
 • Concreet zicht op de te verwachten energielasten.
 • Duurzaamheid op integrale wijze implementeren in het gebouwontwerp.
 • Bewust ontwerpkeuzen maken. Naast de esthetica, juist ook op de bouwfysica en kwaliteit binnencomfort.
 • Kostenbewust ontwerpen: keuzen maken op basis van levensduurkosten.
 • Vroegtijdig grip krijgen (en houden) op de exploitatiekosten.
 • Borgen en Monitoren van prestatie-eisen (energieverbruik en comfort) in D&B-trajecten. 
 • Vastellen van reële en haalbare prestatie-eisen stellen.
 
 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Duurzaamheid

Integrale aanpak tot Duurzaam ontwerp
Als installatieadviseur denken wij mee buiten de grenzen van ons vakgebied. In de ontwerpteams wordt deze instelling gewaardeerd en levert dit een integraal en duurzaam ontwerp op. Wij werken vanuit de gedachten dat het bouwkundig ontwerp en het installatietechnisch ontwerp elkaar moet versterken en zo een synergie vormt.

Onze aanpak start vanuit de Trias Energetica, die kort samengevat inhoudt dat het beperken van de energiebehoefte begint bij de schil van het gebouw. Is het bouwkundig ontwerp geoptimaliseerd? Pas dan kan de installatietechniek worden ingezet om het klimaat tot het gewenste niveau te verbeteren. Hiervoor gebruiken we minimale energie  die we ook efficiënt opwekken.

Voor de installatietechniek zoeken wij naar de toepassing van duurzame energiebronnen, waarbij wij het budget niet uit het oog verliezen. Want ook bij de investering kijken wij verder. Zeker voor een eindgebruiker zijn de exploitatielasten van belang.

Wij onderbouwen onze installatietechnische (DuBo)ontwerpen door de inzet van BREEAM en bijvoorbeeld GPR- berekeningen. Deze tools gebruiken wij als een instrument om de optimale verhouding te vinden tussen de milieuaspecten en de investering. Ook zetten wij instrumenten in, zoals CFD-simulaties en temperatuur-overschrijdingsberekeningen, om vroeg in het ontwerptraject de prestaties van het klimaat te simuleren. 

Onze DuBo ervaring gaat verder dan de simulaties. Diverse ontwerpen zijn  uitgevoerd en functioneren naar tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wij weten dit doordat wij na de oplevering nazorg leveren en betrokken zijn bij het beheer van de installaties. Wij onderzoeken en monitoren bijvoorbeeld energieopslagsystemen om inzicht te krijgen in de prestaties en het functioneren ervan in de praktijk. Op basis van de resultaten kan het systeem vervolgens worden geoptimaliseerd. 

 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen te bepalen.

Een BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie  beoordeelt de gebouweigenschappen en het beheer en gebruik ervan. Wij kunnen met een Quick Scan inzichtelijk maken welke BREEAM-score tot de mogelijkheden behoort.
Met deze scores kunnen partijen de operationele kosten van een gebouw terugbrengen en de duurzaamheidprestaties verbeteren. Onze BREEAM-experts kunnen het verdere traject tijdens ontwerp- en (ver)bouw en (ver)duurzaamheids werkzaamheden begeleiden. Indien gewenst met een BREEAM-NL certificaat.

Naast de BREEAM-NL beoordelingsmethode hebben wij ook kennis en ervaring in huis met andere duurzaamheidslabels zoals GPR, Gebouw Berekeningen
Meer weten over BREEAM-NL, GPR of andere duurzaamheidsberekeningen? Neem dan contact met Robert Rodenburg.

BREEAM_NL Nieuwbouw en Renovatie Experts in huis


 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Technisch Beheer

'Onze toegevoegde waarde in bestaande situaties'
Deze dienst bieden we aan ter ondersteuning van vastgoedeigenaren en beheerders. Voor hen levert dit veel voordelen op, maar het helpt ons ook. Hierdoor kunnen wij installaties onderzoeken op de lange termijn en blijven op de hoogte van de ervaringen van de gebruikers. En van deze kennis kunnen opdrachtgevers weer profiteren. 
 • Optimalisatie gebruikerscomfort. 
 • Oplossen van klachten binnenklimaat (tocht, geluidshinder etc.) 
 • Reële voorstellen voor energiebesparende maatregelen. 
 • Beoordeling van installaties bij (ver)huur en (ver)koop van gebouwen. 
 • Beoordelen van onderhoudscontracten en offertes. 
 • Vaststellen van de onderhoudsstatus van installaties. 

 

Ga direct naar de case study
Kantoor Symphony

Kantoor Intergraph

Kantoor Azura

 

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Technisch toezicht

Vintis kan voor u het technisch toezicht verzorgen tijdens de uitvoering van uw project. Dit doen wij ook voor projecten waar wij het ontwerp niet van hebben gemaakt. Wij zijn uw verlengstuk in bouwvergaderingen en op de bouw. Wij controleren of de kwaliteit van de uitvoering klopt met de contractstukken.

Wij verzorgen traditioneel toezicht maar ook alle voorkomende vormen van kwaliteitscontrole en toezicht op projecten met nieuwe contractvormen zoals UAV-GC, Design en Build en Design en Engineer. Wij werken de moderne tools op het gebied van data en ICT en zullen u online informeren over de projectvoortgang van uw project.
Voor technische ondersteuning kunnen onze toezichthouders terugvallen op ondersteuning vanuit ons kantoor. Met onze praktische technische kennis en de kennis van de contractstukken zorgen wij dat u de kwaliteit krijgt waar u voor betaald heeft.

Nazorg is een dienst die aansluit op de uitvoeringscontrole en oplevering. Wij assisteren bij het 'fine tunen' van de regelinstallatie en zorgen dat afwijkingen worden aangepakt voordat deze leiden tot klachten van de gebruiker.

Renovatie Minnaertgebouw te UtrechtRenovatie universiteitsbibliotheek EUR te RotterdamMinisteriegebouw De Resident Den Haag
 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Sr. Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Partner, Sr. Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties