Expertise

BEM (Building Energy Modeling)

Met Building Energy Modeling (BEM) kan duurzaamheid optimaal worden geimplementeerd in een gebouwconcept tegen de laagste levendsduurkosten.

BEM of ook Performance Based Design (PBD) 

Ook kan eenvoudiger  steeds lastiger om aan comfort en de energieprestatie te voldoen. korte presentatie laten zien welke meerwaarde wij kunnen bieden bij het realiseren van nieuwbouw en renovatie projecten. Onze meerwaarde volgt uit de aanpak en inzet van BEM (Building energy modeling). Wij willen graag onze visie hieromtrent en werkwijze nader presteren omdat dit van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de kwalitatief goede en duurzame bouwprojecten.
 
Hoe het nu gaat:
Voorheen, en vandaag de dag nog steeds, worden door architecten gebouwconcepten ontworpen op basis van gevoel en intuitie. Hier komen vaak mooie architectonische ontwerp uit. Maar deze ontwerpen functioneren in de praktijk niet altijd optimaal. Ze voldoen bijvoorbeeld niet aan het verwachte energieverbruik en/of het comfort. Met als gevolg dat de gebruikers klagen. 
 
Dit is hoe wij BEM zien:
Door het vroegtijdig inzetten van BEM in het ontwerproces (bij de massastudie/ schetsontwerp) brengen wij cijfermatig in kaart hoe het gebouwconcept presteert op de aspecten bouwfysica (=energielasten) en het binnencomfort. Doordat we op basis van een 3D model (inzet van software als sketchup/DDS/Revit) snel varianten van het gebouwconcept kunnen visualiseren en doorrekenen maken we de consequenties van ontwerpkeuzen inzichtelijk en kunnen we sturen om te komen tot een optimaal gebouwconcept. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat we de optimalisatie zoeken in bouwkundige maatregelen voordat we installatietechnisch de prestaties van het bouwkundig ontwerp repareren.
 
De meerwaarde in het bouwproces is: 
 • Eenvoudig voldoen aan aangescherpte EPG eisen met lagere onderhoudskosten.
 • Concreet zicht op de te verwachten energielasten.
 • Duurzaamheid op integrale wijze implementeren in het gebouwontwerp.
 • Bewust ontwerpkeuzen maken. Naast de esthetica, juist ook op de bouwfysica en kwaliteit binnencomfort.
 • Kostenbewust ontwerpen: keuzen maken op basis van levensduurkosten.
 • Vroegtijdig grip krijgen (en houden) op de exploitatiekosten.
 • Borgen en Monitoren van prestatie-eisen (energieverbruik en comfort) in D&B-trajecten. 
 • Vastellen van reele en haalbare prestatie-eisen stellen.
 
 

 

Installatieadvies

'Onze toegevoegde waarde bij nieuwbouw en renovatie'
Onze expertise is breed, van klimaatbeheersing, bouwfysica, meet- en regeltechniek en elektrotechniek tot sanitaire techniek en transporttechniek. Bovendien gaat onze dienstverlening verder. Wij voeren energiestudies uit en adviseren u over de efficiency van het totaal aan installaties. Denk daarbij aan het beperken van servicekosten, besparing van energie en water.

Onze toegevoegde waarde is dat we het oorspronkelijke idee helder krijgen en vervolgens kiezen voor de optimale techniek. Deze doelmatige aanpak trekt opdrachtgevers aan met uitdagende en complexe projecten in de utiliteits- en woningbouw, gezondheidszorg en industrie.

Advies
In alle fases van het ontwikkelproces komt onze expertise van pas. Van de initiatieffase tot en met de realisatiefase. 

Initiatieffase 
In de initiatieffase beoordelen wij de technische-, economische-, en financiële haalbaarheid. Maar ook stellen wij het tijdschema op en maken de begroting samen met de basis voor het project: het Programma van Eisen. 

Ontwerpfase 
Deze fase kan op verschillende wijze worden ingevuld omdat wij van mening zijn dat het niet altijd nodig is een bestek te maken. Samen met de opdrachtgever wordt aan de hand van de wensen en de situatie de fase ingevuld. Dit kan variëren van het maken van een werkomschrijving, het ontwerp nader uitwerken in een bouwteamconstructie of toch het maken van een bestek om het werk aan te besteden. 

In deze fase worden de installatiekosten beheerst als een continu proces. De fase heeft als resultaat een "to-the-point" installatieomschrijving van een ontwerp dat past binnen het installatiebudget, voldoet aan wettelijke randvoorwaarden en aan de randvoorwaarden van betrokkenen zoals investeerders en gebruikers. Daar zorgen wij voor! 

Realisatiefase 
Tot slot voorziet onze expertise in de realisatiefase in een optimale uitvoering en een bewaking van het 
budget, de tijdsplanning en de procedures. Onze inzet kan variëren van een uitvoeringsbegeleiding of directievoering die in wordt afgesloten met een oplevering. 
 

Ga direct naar de case study
Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg

Focus Beroepsacademie

Lyceum Schravenlant

VMBO Hengelo

 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Technisch Beheer

'Onze toegevoegde waarde in bestaande situaties'
Deze dienst bieden we aan ter ondersteuning van vastgoedeigenaren en beheerders. Voor hen levert dit veel voordelen op, maar het helpt ons ook. Hierdoor kunnen wij installaties onderzoeken op de lange termijn en blijven op de hoogte van de ervaringen van de gebruikers. En van deze kennis kunnen opdrachtgevers weer profiteren. 
 • Optimalisatie gebruikerscomfort. 
 • Oplossen van klachten binnenklimaat (tocht, geluidshinder etc.) 
 • Reële voorstellen voor energiebesparende maatregelen. 
 • Beoordeling van installaties bij (ver)huur en (ver)koop van gebouwen. 
 • Beoordelen van onderhoudscontracten en offertes. 
 • Vaststellen van de onderhoudsstatus van installaties. 

 

Ga direct naar de case study
Kantoor Symphony

Kantoor Intergraph

Kantoor Azura

 

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Technisch toezicht

Vintis kan voor u het technisch toezicht verzorgen tijdens de uitvoering van uw project. Dit doen wij ook voor projecten waar wij het ontwerp niet van hebben gemaakt. Wij zijn uw verlengstuk in bouwvergaderingen en op de bouw. Wij controleren of de kwaliteit van de uitvoering klopt met de contractstukken.

Wij verzorgen traditioneel toezicht maar ook alle voorkomende vormen van kwaliteitscontrole en toezicht op projecten met nieuwe contractvormen zoals UAV-GC, Design en Build en Design en Engineer. Wij werken de moderne tools op het gebied van data en ICT en zullen u online informeren over de projectvoortgang van uw project.
Voor technische ondersteuning kunnen onze toezichthouders terugvallen op ondersteuning vanuit ons kantoor. Met onze praktische technische kennis en de kennis van de contractstukken zorgen wij dat u de kwaliteit krijgt waar u voor betaald heeft.

Nazorg is een dienst die aansluit op de uitvoeringscontrole en oplevering. Wij assisteren bij het 'fine tunen' van de regelinstallatie en zorgen dat afwijkingen worden aangepakt voordat deze leiden tot klachten van de gebruiker.

Renovatie Minnaertgebouw te UtrechtRenovatie universiteitsbibliotheek EUR te RotterdamMinisteriegebouw De Resident Den Haag
 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

Frank Kalis

Functie: Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

Duurzaamheid

Integrale aanpak tot Duurzaam ontwerp
Als installatieadviseur denken wij mee buiten de grenzen van ons vakgebied. In de ontwerpteams wordt deze instelling gewaardeerd en levert dit een integraal en duurzaam ontwerp op. Wij werken vanuit de gedachten dat het bouwkundig ontwerp en het installatietechnisch ontwerp elkaar moet versterken en zo een synergie vormt.

Onze aanpak start vanuit de Trias Energetica, die kort samengevat inhoudt dat het beperken van de energiebehoefte begint bij de schil van het gebouw. Is het bouwkundig ontwerp geoptimaliseerd? Pas dan kan de installatietechniek worden ingezet om het klimaat tot het gewenste niveau te verbeteren. Hiervoor gebruiken we minimale energie  die we ook efficiënt opwekken.

Voor de installatietechniek zoeken wij naar de toepassing van duurzame energiebronnen, waarbij wij het budget niet uit het oog verliezen. Want ook bij de investering kijken wij verder. Zeker voor een eindgebruiker zijn de exploitatielasten van belang.

Wij onderbouwen onze installatietechnische (DuBo)ontwerpen door de inzet van BREEAM en bijvoorbeeld GPR- berekeningen. Deze tools gebruiken wij als een instrument om de optimale verhouding te vinden tussen de milieuaspecten en de investering. Ook zetten wij instrumenten in, zoals CFD-simulaties en temperatuur-overschrijdingsberekeningen, om vroeg in het ontwerptraject de prestaties van het klimaat te simuleren. 

Onze DuBo ervaring gaat verder dan de simulaties. Diverse ontwerpen zijn  uitgevoerd en functioneren naar tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wij weten dit doordat wij na de oplevering nazorg leveren en betrokken zijn bij het beheer van de installaties. Wij onderzoeken en monitoren bijvoorbeeld energieopslagsystemen om inzicht te krijgen in de prestaties en het functioneren ervan in de praktijk. Op basis van de resultaten kan het systeem vervolgens worden geoptimaliseerd. 


 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

BIM

BIM, het werken met een Bouw Informatie Model, is een vast onderdeel geworden in de bouw- en installatiewereld. Ook Vintis werkt hiermee, sinds 2009 zijn wij hier mee bezig. Bekijk onze BIM ontwerpen.

Modelleren
BIM is het proces van het creëren en gebruiken van digitale modellen binnen bouwprojecten. Deze modellen hebben een centrale rol in het ontwerp, de realisatie en het gebruik van gebouwen.
Informatie tussen de verschillende bouwpartners (architect, constructeur, installatieadviseurs enz.) wordt uitgewisseld via een model waarin het gebouw, de constructies en installaties worden gemodelleerd. 
Wij noemen het modelleren omdat het meer behelst dan slechts 3D tekenen. Alle specifieke informatie, zoals productspecificatie maar ook ontwerpvoorwaarden (luchthoeveelheden, maximale kanaalmaten, snelheden van media enz.) worden vastgelegd in het model.
Het modelleren en engineeren wordt dus gelijktijdig uitgevoerd.

Open BIM
Vintis gebruikt de software Autodesk Revit. De informatie met architecten en constructeurs kunnen uitgewisseld worden in de native Revit omgeving, of volgens de IFC-standaard. Wij koppelen ook simulatieprogramma’s (VABI, Sefaira) en specialistische berekeningen aan gebouwmodellen, bijvoorbeeld ventilatie- en lichtberekeningen. Indien het bouwkundig model aan bepaalde criteria voldoet, dan is het ook mogelijk om de technische uitgangspunten en comforteisen van het Technisch Programma van Eisen in het model te integreren. Hiermee worden de uitgangspunten op ruimtelijk niveau vastgezet, en kunnen in de realisatie- en beheerfasen op volledigheid getoetst worden. Daarnaast, kunnen de ventilatie-,  installatieberekeningen, en diverse telstaten voor prijsvormingen ook in het model worden geïntegreerd.

Bekijk onze recente projecten die mede met BIM zijn gerealiseerd Beroepscollega Leystede aan de Boerhaavelaan in Leiden en AICS International School Amsterdam.  

Profijt voor proces
Tijdens het gehele bouwproces - van ontwerp tot beheer - worden de adviezen centraal opgeslagen in één virtueel gebouwmodel. Afstemmingsproblemen en onvolkomenheden worden direct gesignaleerd, waardoor correctie al in een vroeg stadium kan plaatsvinden. BIM voorkomt faalkosten door de volledige controle van het bouwproces. Daarnaast merken wij dat door het 3D modelleren de projectpartners en gebruikers een beter inzicht krijgen in de omvang van de installaties wat uiteindelijk leidt tot een beter ontwerp. 

De toekomst
BIM is voor Vintis de nieuwe realiteit. Vintis heeft zijn eigen visie op de traditionele bouwketen. Waar architecten traditioneel de werktekeningen maken voor de aannemer, worden voor de technische installaties de werktekeningen door de installateur zelf gemaakt. 
Door het modelleren in BIM neemt de nauwkeurigheid zodanig toe dat de stap van bestektekeningen naar werktekeningen klein zodat Vintis ook de werktekeningen kan aanleveren. Een stap verder in de afstemming en efficientie.

Neem voor meer informatie contact op met

Frank Kalis

Functie: Adviseur
Email: f.kalis@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Werktuigbouwkundige installaties

BEM (Building Energy Modeling)

Met Building Energy Modeling (BEM) kan duurzaamheid optimaal worden geimplementeerd in een gebouwconcept tegen de laagste levendsduurkosten.

BEM of ook Performance Based Design (PBD) 

Ook kan eenvoudiger  steeds lastiger om aan comfort en de energieprestatie te voldoen. korte presentatie laten zien welke meerwaarde wij kunnen bieden bij het realiseren van nieuwbouw en renovatie projecten. Onze meerwaarde volgt uit de aanpak en inzet van BEM (Building energy modeling). Wij willen graag onze visie hieromtrent en werkwijze nader presteren omdat dit van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de kwalitatief goede en duurzame bouwprojecten.
 
Hoe het nu gaat:
Voorheen, en vandaag de dag nog steeds, worden door architecten gebouwconcepten ontworpen op basis van gevoel en intuitie. Hier komen vaak mooie architectonische ontwerp uit. Maar deze ontwerpen functioneren in de praktijk niet altijd optimaal. Ze voldoen bijvoorbeeld niet aan het verwachte energieverbruik en/of het comfort. Met als gevolg dat de gebruikers klagen. 
 
Dit is hoe wij BEM zien:
Door het vroegtijdig inzetten van BEM in het ontwerproces (bij de massastudie/ schetsontwerp) brengen wij cijfermatig in kaart hoe het gebouwconcept presteert op de aspecten bouwfysica (=energielasten) en het binnencomfort. Doordat we op basis van een 3D model (inzet van software als sketchup/DDS/Revit) snel varianten van het gebouwconcept kunnen visualiseren en doorrekenen maken we de consequenties van ontwerpkeuzen inzichtelijk en kunnen we sturen om te komen tot een optimaal gebouwconcept. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat we de optimalisatie zoeken in bouwkundige maatregelen voordat we installatietechnisch de prestaties van het bouwkundig ontwerp repareren.
 
De meerwaarde in het bouwproces is: 
 • Eenvoudig voldoen aan aangescherpte EPG eisen met lagere onderhoudskosten.
 • Concreet zicht op de te verwachten energielasten.
 • Duurzaamheid op integrale wijze implementeren in het gebouwontwerp.
 • Bewust ontwerpkeuzen maken. Naast de esthetica, juist ook op de bouwfysica en kwaliteit binnencomfort.
 • Kostenbewust ontwerpen: keuzen maken op basis van levensduurkosten.
 • Vroegtijdig grip krijgen (en houden) op de exploitatiekosten.
 • Borgen en Monitoren van prestatie-eisen (energieverbruik en comfort) in D&B-trajecten. 
 • Vastellen van reele en haalbare prestatie-eisen stellen.
 
 

 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM

BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen te bepalen.

Een BREEAM-NL Expert Nieuwbouw en Renovatie  beoordeelt de gebouweigenschappen en het beheer en gebruik ervan. Wij kunnen met een Quick Scan inzichtelijk maken welke BREEAM-score tot de mogelijkheden behoort.
Met deze scores kunnen partijen de operationele kosten van een gebouw terugbrengen en de duurzaamheidprestaties verbeteren. Onze BREEAM-experts kunnen het verdere traject tijdens ontwerp- en (ver)bouw en (ver)duurzaamheids werkzaamheden begeleiden. Indien gewenst met een BREEAM-NL certificaat.

Naast de BREEAM-NL beoordelingsmethode hebben wij ook kennis en ervaring in huis met andere duurzaamheidslabels zoals GPR, Gebouw Berekeningen
Meer weten over BREEAM-NL, GPR of andere duurzaamheidsberekeningen? Neem dan contact met Robert Rodenburg.
 

BREEAM_NL Nieuwbouw en Renovatie Experts in huis


 

Neem voor meer informatie contact op met

Robert Rodenburg

Functie: Directeur, Adviseur
Email: r.rodenburg@vintis.nl
Telefoon: +31 (0)79 361 18 43
Expertises: Integraal, duurzaamheid, BEM